Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

HMB Transformations | Algemene Voorwaarden- Privacy - Cookies


1. Bedrijsinformatie:

HMB Transformations is door Joyce Severijnen opgericht. Een praktijk voor psychosociale therapie, gezondheidstrajecten en massage, voor jong en oud.

HMB Transformations is gevestigd in Waalre en ingeschreven onder nummer 70894329 bij de Kamer van Koophandel.

 

 2. Verhindering

Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, echter bij afzegging bínnen 48 uur van de afspraak wordt de door u gereserveerde tijd of deels in rekening gebracht.

 

3. Tarieven

Het is aan te bevelen om van te voren op de hoogte te zijn van de kosten bij HMB Transformations. Omdat bijna alles op maat gemaakt wordt, zal er voorafgaand een vergoeding voor de dienstverlening overeengekomen worden en deze zal schriftelijk bevestigd worden per mail, hetzij door middel van een opgemaakte factuur.

 

4. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient voorafgaand aan de afspraak per bank of contant bij het consult, te worden voldaan. De cliënt verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op rekening NL 61 KNAB 0505 5045 10 t.a.v. HMB Transformations. Indien niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald volgt een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet is HMB Transformations gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op rekening van HMB Transformations zijn wij genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt. Bij betalingsachterstand is HMB Transformations gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

5. Aansprakelijkheid

HMB Transformations sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door HMB Transformations tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van HMB Transformations.

 

6. Vertrouwelijkheid

Zowel de coach/counselor/therapeut en masseur als de cliënt achten de informatie die zij in gesprekken verkregen hebben als vertrouwelijk en deze wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd met anderen, tenzij daar gezamenlijk andere afspraken over worden gemaakt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst (schriftelijk) toestemming gevraagd.

HMB Transformations 06 11859912 Joyce Severijnen [email protected] www.hmbtransformations.com

 

 

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beiden gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst of de ondertekenende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn / haar toestemming voor geeft.

Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching of anderszins, hij / zij de consequenties daarvan op zich neemt.

HMB Transformations kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

8. Privacy/AVG

HMB Transformations respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) en alle besproken en opgeschreven zaken blijven geheim. De coach/counselor/therapeut maakt aantekeningen voor eigen gebruik. De cliënt mag ten alle tijden de gegevens inzien in de praktijkruimte en vragen om vernietiging. Het archief is afgesloten voor derden en 4 maanden na het beëindigen van het coachtraject worden alle gegevens vernietigd.

 

9. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

HMB Transformations is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

10. Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen HMB Transformations en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

11. Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je gebruikt maakt van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

 

Eindhoven 01-08-2022